Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế kỳ kế toán 01/1/2018 đến 31/12/2018 so với cùng kỳ năm 2017

Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế kỳ kế toán 01/1/2018 đến 31/12/2018 so với cùng kỳ năm 2017

Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế kỳ kế toán 01/1/2018 đến 31/12/2018 so với cùng kỳ năm 2017