Nghị quyết HĐQT V/v Thông qua kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2020 của Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát

Nghị quyết HĐQT V/v Thông qua kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2020 của Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát

Nghị quyết HĐQT V/v Thông qua kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2020 của Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát