Giấy mời tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Giấy mời tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Giấy mời tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019