Giải trình Báo cáo tài chính riêng Quý 2 năm 2019 về việc chênh lệch lợi nhuận sau thuế 10% so với cùng kỳ năm trước

Giải trình Báo cáo tài chính riêng Quý 2 năm 2019 về việc chênh lệch lợi nhuận sau thuế 10% so với cùng kỳ năm trước

Giải trình Báo cáo tài chính riêng Quý 2 năm 2019 về việc chênh lệch lợi nhuận sau thuế 10% so với cùng kỳ năm trước