Quyết định ký hợp đồng với Cổ đông lớn của Công ty

Quyết định ký hợp đồng với Cổ đông lớn của Công ty

Quyết định ký hợp đồng với Cổ đông lớn của Công ty