Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị v/v ký phụ lục hợp đồng thuê đất với Công ty TNHH Cơ nhiệt điện lạnh Bách Khoa

Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị v/v ký phụ lục hợp đồng thuê đất với Công ty TNHH Cơ nhiệt điện lạnh Bách Khoa

Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị v/v ký phụ lục hợp đồng thuê đất với Công ty TNHH Cơ nhiệt điện lạnh Bách Khoa