Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội V/v Bổ nhiệm vị trí Giám đốc

Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội V/v Bổ nhiệm vị trí Giám đốc

Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội V/v Bổ nhiệm vị trí Giám đốc