Thông báo về ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Thông báo về ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Thông báo về ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020