Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cho Cổ đông tham dự ĐHĐ cổ đông thường niên năm 2020

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cho Cổ đông tham dự ĐHĐ cổ đông thường niên năm 2020

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cho Cổ đông tham dự ĐHĐ cổ đông thường niên năm 2020